ARBEJDSPLADSVURDERING FOR NORDTRANS

APV for enhederne under Nordtrans

Nordtrans er en distributionsvirksomhed, der beskæftiger omdelere til omdeling af morgenaviser til den enkelte abonnent. Omdelerne modtager deres aviser enten på et depot eller på deres bopæl, hvorefter omdelingen foregår på cykel, knallert eller i bil. De første omdelere starter kl. ca. 2.00 og omdelingen vil som regel være afsluttet kl. 6.30 på hverdage og kl. 7.30 i weekenderne. Afhængigt af omdelerens distrikt / distrikter vil arbejdstiden den enkelte dag være mellem tre kvarter og fire-og-en-halv time.

Med udgangspunkt i Arbejdstilsynets ”Tjekliste til transport af gods – post – kurer” har vi drøftet følgende arbejdssituationer / arbejdsmiljøproblemer:

Ulykker:

Ad 4 og 1)
Da den enkelte medarbejder arbejder ude på gader og stræder og ikke mindst på abonnenternes ejendomme, er der en vis risiko for faldskader. Det skyldes dels mørket, dels ujævnheder i underlag og dels genstande, f.eks. haveredskaber eller børnelegetøj, der ligger efterladt i indkørsler og på havegange.

En løsning, som ville være ideel for omdelingen, ville være, at bladhusene stillede krav til abonnenterne om lys eller postkasse ved vejen. Så ville risikoen begrænses til det offentlige areal, hvor underlaget som regel er mere jævnt, og hvor omdeleren bedre kan komme til med lyset fra cyklen, knallerten eller bilen. Desværre er det helt urealistisk at forestille sig, at bladhusene ville rejse et sådant krav over for abonnenterne, men vi afventer med forventning lovgivningens kommende krav om postkasser i skel for alle ejendomme.. Dog kan og vil virksomheden i særligt grove tilfælde ved f.eks. ujævne / løse fliser, ombygninger / byggerod e.l. stille krav om lys / levering ved skel, indtil forholdet er bragt i orden alternativt stille leveringen i bero i perioden..

Jævnlige opfordringer til bladhusene om at omtale disse problemer i deres aviser har desværre vist sig ikke altid at have den ønskede effekt.

I et forsøg på at bedre forholdene, blev omdelerne udstyret med lommelygter. Det blev dog heller ikke den store succes, idet omdelerne fandt det uhensigtsmæssigt konstant at have en sådan i hånden, da det tit kræver to hænder at aflevere avisen i postkassen / gennem brevsprækken. Efter ganske kort tid viste det sig, at ingen af de omdelere, der havde fået en lommelygte, brugte den under omdelingen.

Virksomheden opfordrer ved ansættelsen omdeleren til at bruge en lygte, når han / hun færdes i mørket. Når omdeleren kommer med særligt grove adresser, beder vi bladhusene kræve lys eller postkasse ved vejen. Generelt opfordres omdelerne til at færdes forsigtigt og opmærksomt.

Heldigvis rapporteres der om meget få faldulykker, men det må regnes for sandsynligt, at det jævnligt sker, at medarbejdere snubler eller falder uden følgeskader, og at virksomheden derfor ikke informeres.

Ad 5)
Når man færdes i trafikken i de tidlige morgentimer, er der naturligvis en risiko for påkørsler, hvorfor at særligt cyklende omdelere skal være opmærksomme på, at have lys på cyklen. Det skal derfor specifikt indskærpes ved ansættelsen / i omdelervejledningen, der udleveres ved ansættelsen, hvori der også stilles krav om et lovligt køretøj.

Generelt opfordres alle til at færdes forsigtigt og opmærksomt.

Der er efterhånden ansat en del omdelere der kører på scootere. Der udleveres gule ”trafik-veste” til disse ved ansættelsen og ved behov. Omdelerne opfordres til altid at bære disse under omdeling. Det kan løbende konstateres at denne opfordring følges.

Børn og unge:

Ad 26)
I virksomheden findes der unge, der arbejder mellem kl. 20.00 og 6.00; primært søndag morgen. Alle ansættelser af børn og unge sker i henhold til gældende lovgivning og med forældres vidende og accept.

Ved ansættelse af unge medarbejdere søges forældrene inddraget i oplæringsprocessen i så stort omfang som overhovedet muligt.

Psykisk Arbejdsmiljø:

Ad 36)
De omdelere, der modtager deres aviser på deres bopæl, møder sjældent eller aldrig kollegaer. For langt de fleste medarbejdere er jobbet som avisomdeler dog en bibeskæftigelse i forhold til andet arbejde eller skolegang, hvor man må formode, at der er mulighed for at opbygge et netværk af kollegaer / medstuderende.

Der findes i området kun ganske få centrale depoter / udleveringssteder. Det skyldes dels, at området er meget landligt med mange små landsbyer, hvilket ville give megen ekstra, unødig, kørsel, dels at en simpel dialog (ved ansættelsen og løbende) med omdelerne viser, at langt de fleste foretrækker at modtage aviserne hjemme.

Der er etableret ”kaffe-faciliteter” på det store depot i Roskilde, og mange medarbejdere af både Dansk og udenlandsk herkomst benytter sig af dette før distributionen, til at netværke.

Ad 39)
Når man færdes i de tidlige morgentimer, særligt lørdag og søndag morgen, er der desværre en risiko for at blive antastet af ubehagelige personer. Oftest vil det dreje sig om personer, der kræver at få udleveret en eller flere aviser. I omdelervejledningen, som udleveres ved ansættelsen, indskærpes det, at man ALDRIG kæmper for sine aviser. Hellere miste en stak aviser end at risikere at rode sig ud i en situation, som kan blive farlig.

Heldigvis færdes de fleste omdelere i områder, hvor der ikke er værtshuse e.l. med mange berusede personer. Alligevel er det en risiko, som bestemt bør tages alvorligt. Da omdelingstidspunktet ikke kan ændres, og da det ikke er en økonomisk realistisk mulighed, at to omdelere altid følges ad, er det svært at mindske risikoen. Langt de fleste omdelere er dog i besiddelse af en mobiltelefon, så de om ikke andet kan tilkalde hjælp, hvis uheldet er ude. Ligeledes tildeles ture i ”risiko-områderne” kun til ældre, mere myndige personer, der kan færdes uden problemer i miljøet.

Det er vurderet om det kunne være en mulighed at udstyre alle omdelere med en mobiltelefon. Dette er dog ikke hensigtsmæssigt da vi er i et fag med en stor gennemgang, og der vil være en betydelig administration forbundet med dette. Alle omdelere opfordres dog ved ansættelsen til at anskaffe og medbringe en mobiltelefon.

Ad 41)
Da Nordtrans udelukkende beskæftiger sig med distribution af morgenaviser, der foregår om natten og i de tidlige morgentimer, er der ikke mulighed for at tilbyde skiftende vagter. Langt de fleste medarbejdere har dog så korte arbejdsdage, at de, ved blot at gå en anelse tidligere i seng eller ved at sove et par timer i løbet af dagen, kan opretholde en normal hverdag med andre aktiviteter.

Når man arbejder på tidspunkter, der adskiller sig fra flertallet af befolkningen, kan der opstå konflikter i forbindelse med sociale aktiviteter med familie og venner. Virksomheden er opmærksom på, at det for den enkelte medarbejder kan være et problem at deltage i sociale aktiviteter om aftenen for derefter at køre aviser om natten. Dette er særligt udtalt i weekenderne. Nordtrans har naturligvis en forpligtigelse overfor omdelingskvaliteten, men det tilstræbes at imødekomme omdeleres ønsker om frihed i forbindelse med sociale aktiviteter. For at øge muligheden for at indkalde ekstra mandskab, så frihedsønsker kan imødekommes, opfordres omdelerne ved ansættelsen samt op til de sæsoner, hvor der typisk er mange frihedsønsker (feriesæson, konfirmationssæson o.l.) til at tænke lidt fremad og komme med ønskerne i god tid.

Ring til os på: 70 20 64 05